Home
Alternatívne Energie!
Biologická energia

Ľudská spoločnosť v súčasnosti stojí pred nutnosťou vyriešiť komplex globálnych problémov, ktorých úspešné zvládnutie má pre ľudstvo existenčný význam. Do komplexu globálnych problémov zaraďujeme:
- zabezpečenie dostatočného množstva energetických zdrojov
- zaistenie dostatočného množstva potravín pre rastúci počet obyvateľstva
- zamedzenie globálneho znečistenia prostredia
- odvrátenie nebezpečia vyčerpania surovín

Jednou z možností ako využiť biologickú enrgiu, je výroba bioplynu v malých biologických zariadeniach, ktoré je možné postaviť v usadlostiach produkujúcich dostatočné množstvo biologického materiálu. Na rozdiel od názorov z minulosti, na výrobu bioplynu je možné využívať nielen odpad zvierat, ale ešte výhodnejšie je využívanie napr. trávy pokosenej rotačnými kosačkami a to nielen na lúkách, ale hlavne v ekonomicky a poľnohospodársky nevyužiteľnej pôde, parkovej zelene, popri ceste. Tieto kúsky trávy sú dostatočne jemné a krátke, by mohli byť dodávané do bioreaktorov. Zelený materiál je energeticky ešte výhodnejší ako exktrementy hospodárskych zvierat. Využívanie biozariadení nie je viazané na živočíšnu výrobu, ale iba na dostatok rôzneho druhu materiálu zo záhrady.

Opis výrobného zariadenia

Na výrobu bioplynu je možné využívať zariadenie, ktoré sa skladá zo zbernej nádrže, v ktorej sa zberajú rastlinné odpady, zriedené vodou do hustoty približne 8-15% sušiny. V prípade, že je táto nádrž plná, vzduchotesne sa uzavrie a otvorí sa ventil, cez ktorý vnikne plyn do nádrže. Pri uvoľnení iného ventilu biologický materiál vnikne do vyhnívacej nádrže. Potom sa oba ventily uzavrú. Premiešavanie biomateriálu prebieha ovládaním sústavy ventilov, ktoré umožňujú pohyb vodného stĺpca vo vnútornej nádrži, ktorá sa nachádza v hlavnej vyhnívacej nádrži, a regulujú rýchlosť vytekania a napĺňania daného stĺpca vodnou zmesou.
Spracovaný materiál vplyvom tlaku plynu vystupuje z nádrže a je možné ho využívať na hnojenie. Slúži ako kvalitné hnojivo, nakoľko je pozbavený zápachu, zničené sú semená burín a choroboplodné zárodky. Jedná sa vlastne o vodou riedenú rašelinu, ktorou navrhujeme polievať rastliny v skleníku, trávu vo dvore, alebo ovocné stromy. Takéto kvalitné hnojivo umožní zvýšenie úrody, listov na strome, zrýchlenie rastu trávy a tým i vznik nového biologického materiálu.

Vzniknutý plyn spaľujeme v spaľovacích motoroch, ktoré sa vyrábajú úpravou z bežne dostupných spaľovacích motorov z áut, resp. iných zariadení. Dané motory poháňajú synchrónne, alebo asynchrónne generátory na výrobu elektrickej energie. Tepelná energia, ktorá vzniká v procese spaľovania bioplynu sa využíva na vykurovanie, alebo prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti, alebo v skleníku.

Zrealizované zariadenia môžu pracovať takmer automaticky. Potrebné je iba napĺňanie zbernej nádrže biologickým materiálom a následné hermetické uzatvorenie.